آزمایشگاه تشخیص طبی باران

آزمایشگاه تشخیص طبی باران

علوم آزمایشگاه
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
دریافت نوبت یا مشاوره از آزمایشگاه تشخیص طبی باران
برنامه نوبت دهی و بیمه های طرف قرارداد
ایـام هفته صبح عصـر
شنبه ساعت 07:00 الی 13:30 ساعت 15:30 الی 21:00
یکشنبه ساعت 07:00 الی 13:30 ساعت 15:30 الی 21:00
دوشنبه ساعت 07:00 الی 13:30 ساعت 15:30 الی 21:00
سه شنبه ساعت 07:00 الی 13:30 ساعت 15:30 الی 21:00
چهارشنبه ساعت 07:00 الی 13:30 ساعت 15:30 الی 21:00
پنج شنبه ساعت 07:00 الی 13:30 ساعت 15:30 الی 21:00
نام بیمه قیمت
اطلاعات وارد نشده است.
درباره آزمایشگاه تشخیص طبی باران

سنندج،‌ چهار راه وکیل، آزمایشگاه باران
08733229770

نظرات دیگران

پزشکان برتر

آنلاین از برترین پزشکان سایت نوبت رزرو کنید