کلینیک جراحی اعصاب دکتر افسون و امیر سعید صدیقی(مطب شریعتی)

کلینیک جراحی اعصاب دکتر افسون و امیر سعید صدیقی(مطب شریعتی)

جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
کلینیک جراحی اعصاب دکتر افسون صدیقی و دکتر امیر سعید صدیقی مطب واقع درخیابان شریعتی می باشد.
مشاهده برنامه کاری پزشکان مرکز