ماموگرافی

ماموگرافی

بیمارستان: مرکز رادیولوژی , سونوگرافی و اینترونشن دکتر شریفی
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
تخصص ها