مرکز  رادیولوژی , سونوگرافی و اینترونشن دکتر شریفی

مرکز رادیولوژی , سونوگرافی و اینترونشن دکتر شریفی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی diagnostic and interventional radiologist
مشاهده برنامه کاری پزشکان مرکز